Email

rkf.rimov@dicb.cz

Nedělní mše svatá

8:30

Duchovní obnova

Tím, že opravíme kostel, kapličky a oltáře, můžeme vytvořit krásné muzeum či skanzen zanikajícího náboženství. Obnova poutního místa ale vyžaduje obnovu víry. K tomu, aby se Římov opět stal místem k větší slávě Boží, může přispět i každý z nás. Obnovu víry může dát jen Bůh, a aby se tak stalo, je třeba se modlit. Před svatostánkem Kristus Pán čeká na naše prosby a díky a je ochoten je vyslyšet, pokud jsou v souladu s Jeho vůlí.

Každou neděli po mši svaté do 16:00 je v kapli na faře (Kostelní 10) vystavena Nejsvětější svátost k adoraci. Můžete přijít a vyprošovat u Ježíše Krista obnovu naší farnosti a našich rodin. Od 16:00 se koná svátostné požehnání.

Projekt obnovy poutního areálu v Římově

Popis projektu

Úplný název projektu:Obnova poutního areálu v Římově za účelem zvýšení návštěvnosti památky
Číslo projektu:CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004604
Investor:Římskokatolická farnost Římov
Termín realizace projektu:6 / 2016 – 9 / 2022
Celkový rozpočet projektu:98 467 861,80
Základní údaje o stavbě:V rámci projektu obnovy poutního areálu v Římově a Pašijové cesty budou provedeny opravy krovů kostela, kaple Loreta a ambitů a bude vyměněna střešní krytina. Dále bude provedena oprava fasád a restaurování nástěnných maleb na Loretě, bude provedena oprava omítek a restaurování maleb v kostele a ambitech. V celé dvorní části dojde k rozebrání dlažby provedení odvedení dešťové vody a provedení drenáže kolem areálu a následně bude položena dlažba zpět. Bude provedeno restaurování mobiliáře a také soch z jednotlivých zastavení pašijové cesty. Budou provedeny terénní úpravy a zahrada bude upravena jako meditační pro poutníky. Bude provedena oprava ohradní zdi kolem celého areálu. V rámci pašijové cesty budou opraveny kaple jednotlivých zastavení – střechy, fasády, zajištění proti vlhkosti.

Cíle projektu

Základním cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví obsaženého ve významných nemovitých kulturních památkách, tj. a) Kostela sv. Ducha a Loretánská kaple Sancta Casa pod číslem 19822/3-413. b) Křížové cesty s 25 kaplemi známé jako Římovské pašije pod číslem 17074/3-414. zapsaných do Indikativního seznamu národních kulturních památek a využít tento potenciál k vyváženému rozvoji území Českobudějovicka s pozitivními dopady na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. Dílčí specifické cíle projektu jsou následující:

  1. Vyřešit nevyhovující stavebně technický stav poutního areálu, který se týká nejen Lorety, ambitů, věže, samotného kostela sv. Ducha, ale rovněž odvodnění kostela, dešťové kanalizace, zpevněných ploch a oplocení a vytvořit tak podmínky pro širší zpřístupnění poutního areálu návštěvníkům a místním občanům.
  2. Vyřešit havarijní stav krovu nad kostelem a stav krytiny a tím zamezit dalšímu poškozování budovy vlivem propustnosti střechy a stavu krovu.
  3. Zpřístupnit zahradu v zadní části poutního areálu a pomoci sadových úprav zde vytvořit příjemnou, esteticky hodnotnou volně přístupnou klidovou zónu.
  4. Vyřešit nevyhovující stavebně technický stav 24 kaplí křížové cesty a zvýšit atraktivitu křížové cesty a tudíž i její návštěvnost.
  5. Restaurovat originální sochy z křížové cesty a vytvořit v ambitech poutního areálu cennou expozici.
  6. Restaurovat movité předměty umělecké ceny a tím zvýšit hodnotu a současně bezpečnost jejich uložení v poutním areálu.
  7. Rozšířit možnosti poznání kulturních hodnot všech objektů poutního areálu, zde instalované expozice, restaurovaných prvků a křížové cesty prostřednictvím zpracování digitalizace a zveřejněním virtuální prohlídky na internetových stránkách.
  8. Zvýšit bezpečnost poutního areálu a jeho objektů před poškozením a násilným vniknutím pomocí instalace elektronického zabezpečovacího zařízení.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.