Římov, mariánské poutní místo jižních Čech

(Průvodce z nástěnky v ambitu. Datace po roce 1944)

 
Původ Římova spadá do nejstarších dob naší vlasti, kdy byl součást osídlení mocného kmene Důdlebanů. Jeden z jeho lechů (zeman), snad jménem Peregrin – pelřin, založil zde již v 7. století dvůr: (Pel) Hřimov dvór, přestavěný později v tvrz nad řekou Malší. Různě majitele vystřídal naposled r. 1628 kníže krumlovský Eggenberg, který téhož roku věnoval statek Jesuitům – českokrumlovským, kteří se později stali majiteli Římova. Jimi byla tvrz přestavěna na klášter jako letní sídlo pro jejich studenty. Římov stal se střediskem náboženským. Podle legendy vybídla Rodička Boží se svým synem, Ježíšem Kristem Jana Gurreho, jesuitu – lékárníka z koleje krumlovské rodem z brna, aby spolu s kapucínem P. Alexiem od Sv. Anny z Čes. Budějovic vybudoval zde pomátnou Křížovou cestu a mariánské poutní místo. R. 1648 byla započata stavba kaple Lorety (Svaté Chyše – Santa Casa – po způsobu italské Lorety) přilehlé ambity a kostelík Sv. Ducha. P. Alexius vykonal cestu do Svaté Země a do Jerusalema za tím účelem, aby přinesl přesný popis a vyměřil vzdálenost posvátných Zastavení. Budova kostela, ambitů a kaple Lorety jsou v lidovém baroku i jejich výzdoba. V Loretě je milostná socha Matky Boží s Děťátkem z 2.Poloviny 17.století, polychromovaná. Na stěnách kaple freskové obrazy. Ve výklenku pod sochou mramorová rakev s ostatky zakladatele Jana Gurre, který zde dne 28.3.1680 zemřel a byl pohřben. V kostele Sv. Ducha, který jest od r. 1857 farní, jest oltář s obrazem Seslání Ducha Sv. Na stropě kruhový obraz o založení poutního místa ŘÍMOVA.
V ambitech jsou čtyři barokové oltáře: sv. Václava, sv. Linharta, KRISTA Spasitele a Matky Bolestné; ve čtyřech výklencích sochy: sv. Maří Magdaleny, sv. Františka Xav., sv. Ignáce a P. Marie Lurdské. U oltářů sochy: Sv. Linharta, Krista – Vykupitele světa, sv. Josefa a sv. Jana Nepomuckého. Novější sochy: Božské Srdce Páně, sv. Antonína a sv. Václava. Mezi sloupy ambitů: 34 freskové obrazy poutních mariánských míst Čech, Moravy a Slezska; na protější straně 34 obrazy na plátně: Život bl. Panny Marie. Kolem Římova v rozloze 6 km cesty jest 25 kaplí – pašie římovské. Jednotlivé kaple svou polohou i svou úpravou připomínají jerusalemskou Křížovou cestu. Nejpůsobivější jsou Večeře Páně, hora Olivová, Cedron, Ježíš u Kajfáše, Velký Pilát a Kalvarie. Na hoře Olivové a na Kalvarii jsou sochy kamenné; ostatní dřevěné nebo malby. Krajinná scenerie tvoří k nim přirozený rámec.
Do r. 1773 vedli duchovní správu Otcové Jesuité; po zrušení řádu působili zde světští kněží jako lokalisté. Od roku 1857 samostatná fara.
Poutní slavnosti; jarní pout na svátek Nalezení Sv. Kříže 3. května, letní pot na svátek Navštívení P. Marie – 2. července a podzimní na svátek Povýšení Sv. Kříže – 14. záři; mariánské pobožnosti před obrazy v ambitech o 1. neděli po podzimní pouti. Poutníci přicházejí též o svátcích svatodušních (osadní pout) a na svátek Nanebevzetí P. Marie.
Přijďme navštívit památné místo jižních Čech, bohaté tradicí náboženskou a uměleckou.