HISTORIE


Historie poutního místa ve zkratce povstalého ze zjevení jezuitskému knězi P. Janu Gurre a vystavěného Jezuity z Krumlovské koleje. V závěru 4. století DUDLEBANÉ vedení kmenovým knížetem Branišem obsazují Jižní Čechy a budují tvrz nad řekou Malší – Branišovice. Protilehlý Římov je obranou baštou. R. 830 Vítkovci (původem Zlíčané z Kouřimi) z dnešního Tábora vyvrátí tvrz Branišovice a kníže Vitoras utíká na jih svého knížectví a zakládá novou tvrz Vitoradovu tj. dnešní Alt Veitra v Rakousku. Vitkovci založili o 3km po proudu nad Malší novou politickou tvrz Doudleby. Nastává nad Důdlebany nadvláda Vítkovců = Rožmberků. Římov je bezvýznamná usedlost (dvůr). Roku 1584 povolá Vilém z Rožmberka – pán na Krumlově Jezuity do Č. Krumlova, kde zakládá jezuitskou kolej (klášter). Ti přicházejí z Brna a z Itálie z Loreto, kde byli zpovědníky. Kolem roku 1623 daruje kníže Eggenberg Římov Krumlovským jezuitům, kteří si staví v Římově residenci (=dnešní zámek). Roku 1626 při modlitbě breviáře na římovských loukách má P. Jan Gurre, rodem z Brna zjevení. Vidí Krista Pána s Křížem a Pannu Marii. Kristus říká Janovi Gurremu: ,,Chci na tomto místě spasit svůj lid“. A Panna Maria dodává: ,,A já chci mít tu svůj domek a mezi Vámi přebývat“. Toto zjevení trvá až do dneška. Kristus zjevení své spasitelné vůle legitimuje,zázraky, které se v Římově dějí i na počátku 3. tisíciletí.
Při prohlídce poutního areálu jsou poutníkům a turistům zázraky zvěstovány.

R. 1650 posvěcení LORETÁNSKÉ KAPLE, přítomno 30.000 poutníků, která je kopií – imitací Loreta z Itálie. R. 1655 posvěcení AMBITŮ, které jsou poutním místem zamilovaných, snoubenců, rodin i stařečků a kde se modlí za zbožnost příštích generací. R. 1672 dostavěn kostel. R. 1697 kostel zasvěcen Svatému Duchu. R. 1658 – 1702 – stavba KŘÍŽOVÉ CESTY o 25. zastaveních, která je kopií Pašijové cesty z Jeruzaléma z počátku 17. stol. Rodný bratr jezuity Jana Gurreho místa Kristova utrpení uctívaných křesťany v Jeruzalémě na poč. 17. stol. změřil, zakreslil a popsal,a s tímto plánem přišel do Rímova, podle kterého pak Jezuité postavili věrnou kopii. Jeruzalémské pašije již neexistují, Římovské pašije jsou dodnes. Od r. 1652 přicházelo do Rímova na pouť přes 100.000 poutníků za rok. R. 1773 jsou Jezuité papežem zrušeni a Římovské poutní místo vstupuje do poutnického stínu. Od r. 1920 poutní místo Římov systematicky ateizováno, v době komunismu ateizace dostupuje vrcholu.


Historie poutního místa Římov z pohledu různých pramenů:

Římov, mariánské poutní místo jižních Čech
(Přepis z průvodce z nástěnky v ambitu. Datace po roce 1944)


Historie poutního místa Římov
(Přepis z druhé poloviny 20.stol)


Římov, známé poutní místo
(Přepis z letáku z roku 1948)